Thông báo:NGHỊ QUYẾT Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái Lần I, Nhiệm kỳ 2017 - 2022
02/05/02018 15:17

NGHỊ QUYẾT

 Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái

Lần I, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

 
   

Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái. Được sự đồng ý của UBND tỉnh Yên Bái, Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ I (Nhiệm kỳ 2017 – 2022 ) đã được tiến hành tổ chức ngày 27 tháng 6 năm 2017, tại Khách sạn Hồng Nhung – thành phố Yên Bái.

Dự  Đại hội có 56 đại biểu (hội viên chính thức) trên tổng số 59 đại biểu (hội viên) chính thức được triệu tập.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Dương Văn Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; đại biểu lãnh đạo Sở Nội vụ,đại biểu lãnh đạo Sở VHTTDL; đại biểu lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở VHTDL, lãnh đạo các phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo trước Đại hội kết quả vận động thành lập Hiệp hội Du lịch Yên Bái; thông qua dự thảo Điều lệ, phương hướng hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ I (2017-2022); Báo cáo Đề án nhân sự, hiệp thương dân chủ bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái Nhiệm kỳ I (2017-2022). Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Tiến - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cùng các ý kiến đóng góp của các Hội viên.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ tích cực, thể hiện sự đoàn kết thống nhất, Đại hội đã  nghe, thảo luận và thông qua các văn kiện trình tại Đại hội và bầu  Ban chấp hành Hiệp Hội, Ban thường trực, Ban kiểm tra Hiệp hội du lịch Yên Bái nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã nhất trí thông qua

QUYẾT NGHỊ:

I. Thông qua báo cáo kết quả vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái của Ban Vận động thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh.

II. Nhất trí thông qua bản Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái và giao cho BCH khóa I hoàn chỉnh Điều lệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật.

            III. Nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái lần thứ I (nhiệm kỳ 2017-2022) tập trung một số nội dung cơ bản sau:

1. Phát huy vai trò của tổ chức Hiệp hội thực sự là một tổ chức nghề nghiệp kết nối các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp du lịch và là cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ quan quản lý Nhà nước.

         2. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hiệp hội, quy định chế độ quản lý và thu chi tài chính của Hiệp hội.

         3. Thành lập các chi hội ở địa phương trọng điểm phát triển du lịch, các chi hội theo ngành nghề kinh doanh.

         4. Phát động các đơn vị đầu tư, kinh doanh du lịch là các Hội viên Hiệp hội chú trọng công tác đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch.

        5. Xây dựng trang thông tin điện tử (website), biểu tượng (logo), khẩu hiệu (slogan) của Hiệp hội. Vận động doanh nghiệp tăng cường quảng bá trên các website của Hiệp hội, ngành và tỉnh.

         6. Thiết lập mối quan hệ với Hiệp hội Du lịch các tỉnh bạn và trong khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

       7. Tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về du lịch đến các hội viên để mọi hội viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong hoạt động kinh doanh

         8. Liên kết với các đơn vị đào tạo, tranh thủ mọi nguồn lực của các ban, ngành của tỉnh để tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động trong các doanh nghiệp của Hiệp hội

            IV. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh khóa I, Nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến đóng góp của các hội viên tại Đại hội để bổ sung hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành. Ban Chấp hành Hiệp hội căn cứ Nghị quyết của Đại hội và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động của Hội và của cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong tỉnh để cụ thể hóa thành chương trình hoạt động.

V.  Đại hội đã quyết nghị số lượng Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I gồm 17 ủy viên. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Hiệp hội nhiệm kỳ I (2017-2022); Ban Thường trực Hiệp hội; Ban Kiểm tra Hiệp hội, danh sách cụ thể như sau:  

Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái gồm 17 thành viên:

 1. Ông Nguyễn Hữu Thắng, P. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 2. Ông Phạm Việt Phương, Trưởng phòng QLDL Sở Văn hóa, TT&DL
 3. Ông Lê Văn Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch – TM Hồng Nhung
 4. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Khánh sạn Phương Thúy
 5. Ông Nguyễn Hải Phong, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại MCC
 6. Ông Mã Đình Hoàn, Giám đốc Trung tâm QLDT&PTDL Yên Bái
 7. Bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Nhà khách Trường Sơn
 8. Ông Trần Văn Hùng, Giám đốc Công ty CP TM và Du lịch Hồ Thác Bà
 9. Bà Hoàng Thị Vân Mai, Giám đốc TT dạy nghề VHNTDL
 10.  Ông Phạm Minh Khôi, Giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế Yên Bái
 11.  Bà Nguyễn Thị Thái, Giám đốc Khách sạn Linh Giang
 12.  Bà Đinh Thùy Hương, Chủ NN Thùy Hương
 13.  Bà Trần Bích Nga, Giám đốc Khách sạn Bảo Trâm
 14.  Ông Vũ Đức Diệp, Giám đốc Khách sạn Ngọc Trìu
 15.  Ông Bùi Đình Hiệp, Giám đốc Khách sạn Hồng Ngọc
 16.  Bà Trần Thu Hằng, Trưởng Đại diện Công ty Lavie Vũ Linh
 17.  Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Nhà hàng Tùng Dương

   Ban Thường trực Hiệp hội gồm có:

 1. Ông Nguyễn Hữu Thắng – Chủ tịch
 2. Ông Phạm Việt Phương – Phó Chủ tịch 
 3. Ông Lê Văn Phúc –  Phó Chủ tịch 
 4. Ông Nguyễn Hải Phong – Phó Chủ tịch

       Ban Kiểm tra Hiệp hội gồm có:

 1. Ông Trần Văn Hùng  – Trưởng ban
 2. Ông Phạm Minh Khôi – Ủy viên
 3. Ông Vũ Đức Diệp –  Ủy viên

Đại hội nhất trí giao Ban chấp hành Hiệp hội khóa I xây dựng chương trình hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Toàn thể Hội viên Hiệp hội Du lịch Yên Bái thực hiện tốt phương châm của Hiệp hội là: Đoàn kết – Hợp tác – Hỗ trợ - Phát triển, chủ động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Nghị quyết đã được Đại hội Hiệp hội Du lịch Yên Bái nhiệm kỳ I (2017-2022) thống nhất biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Nội vụ;

- Sở VHTTDL;

- Các Ủy viên BCH HHDL;

- L­ưu: VP HHDL..

T/M BCH HIỆP HỘI DU LỊCH YÊN BÁI  

                          CHỦ TỊCH

                  Nguyễn Hữu Thắng